Genel Kodlar ve Anlamları

ASP.NET Derslerinde ASP.NET kodlarını yazarken kullanacağımız dil olan Visual Basic ile ilgili temel bilgileri edineceğiz. Bu bilgiler arasında değişken oluşturma, dizi değişkenler, değişkenlere değer atama ve operatörler bulunuyor.

  VISUAL BASİC KODLARINA GİRİŞ

 

NOT: Klavyenizden ‘F3’ tuşuna yada ‘Ctrl + F’ tuşuna basarak Sağ üst köşede çıkan kutucuktan sayfa içinde kelime aratabilirsiniz.


 Vs Basicde Değişken oluşturma :

           Visual Basic’de degişken tanımlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Tanımlanacak degişkenlerin ilk karakteri mutlaka bir harf ile başlamalıdır. Geri kalan karakterler; harflerden, rakamlardan, alt çizgi karakterinden oluşabilir. Degişken isimlerinde noktalama işaretlerini, matematiksel ve mantıksal ve karşılaştırma operatörleri kullanamayız. Visual Basic’de kullanılan anahtar sözcükler, nesne adları, özellikler değişken adı olarak kullanılamaz. Degişken isimleri 255 karakter uzunluğunda olabilir. Degişken tanımlarken Visual Basic’te Dim bildiri deyimini kullanabiliriz. Değişkenin tanımlanırken saklayabileceği veri türünün belirtilmesi hafızada ayrılacak miktarının belirli olmasını sağlar. Eger degişkenlerin tipini belirtmeden bir kullanım yaparsak bu değişkenlerin Variant tipinde olduğu kabul edilir. Bu da hafızada gereksiz yer kaybına sebep olur.

 


String
Metin türü bilgileri saklamak için kullanılabilecek veri türüdür. 0 ile 65,535 arasında karakter alabilir. Hafızada içerisinde bulunan karakter kadar yer kaplar. $ işareti ilede tanımlanabilir

 

Kod:
Dim Ad As String

yada

Dim Ad $
Ad = ”Hasan ASLAN”

String türü degişkenlere sabit bir uzunlukta yer ayırmak istersek aşagıdaki şekilde bir tanımlama yapmalıyız.

Kod:
Dim Ad As String *12

 


Integer
Tam sayıları depolamak için kullanılan bir veri türüdür. Hafızada 2 Byte yer kaplarlar.
–32.768 ile +32.767 arasındaki değerleri saklayabilir. % işareti ilede tanımlanabilir

Kod:
Dim Toplam As Integer

Toplam = 100 + 50

yada

Dim Toplam%

Toplam=100+50

Long
Integer türü değişkenlerde tutamayacağımız büyüklükteki verileri saklar. Alabileceği değerler
-2.147.483.648 ile +2.147.483.647 arasındaki tam sayılardır. Hafızada 4 Byte yer kaplar. & işareti ilede tanımlanabilir.

Kod:
Dim Sonuc As Long

 Sonuc = 460.000

yada

Dim Sonuc&
Sonuc = 460.000Single

Tam sayı olmayan küsüratlı sayılar için kullanabilecegimiz bir veri tipidir. –3,402823E38 ile +3,402823E38 arasındaki değerlerini alabilirler. Hafızada 4 Byte yer kaplar. 7 haneye kadar hassastır, daha sonrası yuvarlatılır. ! işareti ilede tanımlanabilir.

Kod:
Dim Sonuc As Single

Sonuc = 66,99

yada

Dim Sonuc!
Sonuc = 66,99

Double

Visual Basic’de kullanılabilecek en büyük sayısal veri tipidir. -1,797693134862232D308 ile +1,797693134862232D308 arasındaki değerleri alabilirler. Hafızada 8 Byte yer kaplar. 16 haneye kadar hassastır, daha sonrası yuvarlatılır. # işareti ilede tanımlanabilir.

Kod:
Dim Pi As Double

Pi = 3,1415926535

yada

Dim Pi#
Pi = 3,1415926535

 


Currency

Sayısal tipdeki veriler için tanımlanmış özel bir veri tipidir. Özellikle parasal hesaplamalarda kullanılır. Hafızada 8 Byte yer kaplarlar. 14 hanelik sayılara kadar veri saklayabilir ve ayrıca virgülden sonra da 4 hanelik değer alabilir. Alabilecegi maximum degerler
–9.223.371.203.685.477,5808 ile +9.223.371.203.685.477,5807 arasındadır. @ işareti ilede tanımlanabilir.

Kod:
Dim Kredi As Currency

Kredi = 100.760.030,50

yada

Dim Kredi@
Kredi = 100.760.030,50

 


Variant 

Bu tipte tanımlanmış bir degişkene herhangi bir tip’te veri yüklenebilir. Her tür veriyi saklayabilir. Bu tür degişkenler sayılarda 16 Byte, dizilimlerde karakter sayısı +22 Byte kadar yer kaplarlar. Tarih, saat gibi verilerde bu tip değişkenlerde saklanırlar. Veri tipi belirtilmeden kullanılabilirler.

Kod:
Dim X As Variant

X = 289,33

yada

Dim X
X = 289,33

Kod2:
Dim DogumGunu As Variant
DogumGunu = #21-4-1974#

Boolean
Mantıksal veri tipleri için kullanılır. İki seçenekten birisini alabilir.Bunlar True veya False değerleridir. Bellekte 2 byte yer işgal ederler.

Kod:
Dim Cevap As Boolean
Cevap = True

Byte
0 ile 255 arasında değer alabilen bir veri tipidir.

Kod:
Dim Not As Byte
Not = 78

 


Const
Bunlar program içinde değeri degiştirilemeyen sabitlerdir. Public ve Private tipinde sabitler tanımlanabiliilir. Public sabitlere tüm modüller içinden ulaşılabilir. Private türündeki sabitler ise sadece tanımlandıkları modül içersinde geçerlidirler.

Kod:
Const Sehir = ”Şanlıurfa”
Const Ulke = “Turkey”
Const Posta_Kodu = 63050
Const Tel_Kod = 414

 

Static

Bir prosedür içerisinde oluşturulan değişken prosedür çalıştığı sürece değerini korur. Prosedur sona erdiğinde ise değişken yokolur. Sürekli değerini koruyabilen yerel değişkenler oluşturabilmek için Static deyimi kullanılır.

Kod:

Static i As Integer
i = i + 1
MsgBox(i & “. Denemeniz.”)

 

Type – End Type Yapısı
Type yapısını kullanarak, programcı farklı veri tiplerini kullanarak kendi veri yapısını oluşturabilir. Bu C dilindeki Struct yapısına benzetilebilir. Bu yeni veri tipine record adı verilir. Herhangi bir modülün General Declarations kısmında aşagıdaki gibi bir tanımlama yapabiliriz.

Kod:
Type Ogrenci
Ad As String *10
Soyad As String *12
Not As Byte
Kredi As Integer
End Type

Öğrenci veri tipi toplam hafızada 25 Byte yer kaplamaktadır. Bu veri tipini kullanmak için Öğrenci tipinde değişkenler tanımlamak gerekmektedir.

Kod:
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.load
Dim A As Ogrenci
Dım B As Ogrenci
’ Bu degıskenlere bilgi atamak aşagıdaki şekildeki gibidir.
A.Ad = “Ali”
A.Soyad = “Armer”
End SubTip Döşümleri 
Visual Basic’de zaman zaman herhangi bir veri tipinde saklanan değeri farklı bir veri tipine dönüştürme ihtiyacı duyarız. Bu işlemi yapan fonksiyonlara tip dönüşüm fonksiyonları adı verilir.

Kod:
Text1.Text = 6
Text2.Text = 10
Label1.Caption = Text1.Text + Text2.Text

Bu kodu çalıştırdığımızda Label1 içerisinde 610 değeri yazacaktır. Visual Basic her iki metin kutusu içerisinde bulunan değerlerin birer metin olduğunu varsayarak iki metinide birleştirme işlemi yaptı. Eğer bu değerlerin toplanmasını istiyorsak tip dönüşümlerini kullanarak string tipindeki verileri integere çevirmemiz gerekirdi.

Kod:
Text1.Text = 6
Text2.Text = 10
Label1.Caption = CInt(Text1.Text) + CInt(Text2.Text)

Yukarıdaki kodda Text1 ve Text2 içeriği önce CInt adlı fonksiyonla tamsayıya çevrildi ve ardından toplandı. Label1’in içeriği de 16 olarak değişti.
Aşağıda Visual Basic’de kullanılan tip dönüşüm fonksiyonları verilmiştir.

  

Fonksiyon Geri Dönen Değer Yaptıgı İşlem 

CBool(Değer) Boolean     Matemetiksel ifadeyi Boolean türüne dönüştürür.
CByte(Değer) Byte      Matemetiksel ifadeyi Byte türüne dönüştürür.
CCur(Değer) Currency       Matemetiksel ifadeyi Currency türüne dönüştürür.
CDate(Değer) Date       Matemetiksel ifadeyi Date türüne dönüştürür.
CDbl(Değer) Double        Matemetiksel ifadeyi Double türüne dönüştürür.
CDec(Değer) Decimal       Matemetiksel ifadeyi Decimal sayıya dönüştürür.

CInt(Değer) Integer       Matemetiksel ifadeyi tam sayıya dönüştürür.
CLng(Değer) Long        Matemetiksel ifadeyi Long türüne dönüştürür.
CSng(Değer) Single        Matemetiksel ifadeyi Single türüne dönüştürür.
CVar(Değer) Variant        Matemetiksel ifadeyi Variant türüne dönüştürür.
CStr(Değer) String        Matemetiksel ifadeyi String türüne dönüştürür.

Aşagıda tip dönüşümleri ile ilgili çeşitli örnekler verilmiştir.
Örnek1 :

Kod:
A=10 , B=5 , C=10 , D=0
Sonuc= CBool(A < B) ‘Sonuc =False
Sonuc= CBool(A > B) ‘Sonuc =True
Sonuc= CBool(A = C) ‘Sonuc =True

Örnek2 :
Kod:
A=10 , B=5 , C=0
Sonuc= CByte(A < B) ‘Sonuc =0
Sonuc= CByte(A > B) ‘Sonuc =255
Sonuc= CByte(A = C) ‘Sonuc =255

Örnek3 :
Kod:
A=1 , B=2 , C=36000 , D=36001
Sonuc= CDate(A) ‘Sonuc =12/31/1899
Sonuc= CDate(B) ‘Sonuc =1/1/1900
Sonuc= CDate(C) ‘Sonuc =7/24/98
Sonuc= CDate(D) ‘Sonuc =7/25/98

Örnek4 :
Kod:

A=2.4 , B=2.5 , C=2.6 , D=3.5
Sonuc= CInt(A) ‘Sonuc =2
Sonuc= CInt(B) ‘Sonuc =3
Sonuc= CInt(C) ‘Sonuc =3
Sonuc= CInt(D) ‘Sonuc =4


Oparatörler
Visual Basic’de matematiksel işlemlerimizi yaptırabilmemiz için aşağıdaki oparatörleri kullanabiliriz.
+ Toplama
– Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
\ Tamsayı Bölem
^ Üs yani Kuvvet alma
Mod Kalanlı Bölme
& Dizilim Birleştirme

Örnek :
Kod:
Dim Sonuc As Double    ’ Ondalık sayı tutabilecek bir değişken tanımlanıyor..
Dim Sayı1 As Integer, Sayı2 As Integer    ’ 2 Tane TamSayı değişken tanımlıyoruz..

Sayı1 = 9
Sayı2 = 2 ’ Değişkenlere değer atıyoruz..
Sonuc = Sayı1 + Sayı2 ’ Sonuc 11
Sonuc = Sayı1 – Sayı2 ’ Sonuc 7
Sonuc = Sayı1 * Sayı2 ’ Sonuc 18
Sonuc = Sayı1 / Sayı2 ’ Sonuc 4,5
Sonuc = Sayı1 \ Sayı2 ’ Sonuc 4 . Bu işlem çıkan değerin sadece tamsayı kısmını alır
Sonuc = Sayı1 ^ Sayı2 ’ Sonuc 81
Sonuc = Sayı1 Mod Sayı2 ‘ Sonuc 1. Bölme işlemi yapıldı ve sonuc olarak kalanı verdi.

Örnek
Kod:
Dim Ad As String, Soyad As String, AdSoyad As String
Ad=”Uğur”
Soyad=”Şahin”
AdSoyad = Ad & Soyad ‘AdSoyad değişkenin değeri “UğurŞahin”
AdSoyad = Ad & “ “ & Soyad ‘AdSoyad değişkenin değeri “Uğur Şahin”

Örnek
Kod:
Dim Kenar As Integer ’ Tamsayı
Dim Alan as Double, Hacim as Double ’ Ondalık Sayı
Alan = Kenar ^ 2 ‘Karenin alanını hesaplanıyor
Hacim = Kenar ^ 3 ’ Küpün Hacmini hesaplanıyor
Örnek
Karekök hesabı yapmak için Visual Basic’de SQR() kullanılıyor.
Kod:
Dim Sonuc As Double
Dim Tamkare As Integer
Tamkare = 36
Sonuc = SQR(36) ’ Sonuc = 6 olacaktır.
Visual Basic’de kullanılan bu oparatörlerde öncelik sırası vardır. Öncelik sıraları aşağıda verilmiştir.
( ) ‘Parantez içerisindeki ifadeler önceliğe sahiptir
^ ‘Üs alma
*/ ‘Çarpma ve bölme
\ ‘Tamsayı bölme

Karşılaştırma Oparatörleri
Visual Basic’de verileri kontrol etmek karşılaştırmak için aşağıdaki oparatörler kullanılır. Bu oparatörlerin sonucun doğru çıkması durumda True yani –1, yanlış çıkması durumunda False yani 0 değerini döndürürler.
< ‘Küçüktür
<= ‘Küçük Eşittir
> ‘Büyüktür
>= ‘Büyük Eşittir
= ‘Eşittir
<> ‘Eşit Değildir

Örnek
Kod:
Dim Sonuc As Integer
Sonuc = ( 3 < 5 ) ‘Sonuc = -1
Sonuc = ( 7 > 9 ) ‘Sonuc = 0
Sonuc = ( 10 <= SQR(100) ) ‘Sonuc = -1
Sonuc = ( 2 = 6 ) ‘Sonuc = 0
Sonuc = ( 4 = 4 ) ‘Sonuc = -1
Sonuc = ( 2 <> 6) ‘Sonuc = -1
Sonuc = ( 7 <> 7 ) ‘Sonuc = 0
Sonuc = (“Uğur” <> “Uğur Şahin” ) ‘Sonuc = 0

AND Operatörü
AND oparatörü tüm şartların doğru olduğu anlarda -1 değerini döndürür, diğer durumlarda ise 0 değerini döndürür.

Kod:
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = (sayı1 = 4) AND (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 4) AND (sayı2 = 8) ‘Sonuc = 0
OR Operatörü
OR oparatörü, tüm şartların yanlış olduğu anlarda 0 değerini döndürür, diğer durumlarda ise -1 değerini döndürür.
Kod:
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = (sayı1 = 2) OR (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 4) OR (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 2) OR (sayı2 = 4) ‘Sonuc = 0

 


XOR Operatörü
XOR oparatörü, şartlardan sadece birinin doğru olduğu anlarda -1 değerini döndürür, diğer durumlarda ise 0 değerini döndürür.

Kod:
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = (sayı1 = 2) XOR (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 4) XOR (sayı2 = 5) ‘Sonuc = 0

NOT Operatörü
NOT oparatörü çıkan sonucu tam tersine çevirir. Sonuç –1 çıkarsa 0’a, 0 çıkarsa –1’e çevirir.

Kod:
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = sayi1=sayi2 ‘Sonuc = 0
Sonuc = NOT(sayi1=sayi2) ‘Sonuc = 0

EQV Operatörü : 
EQV oparatörü iki ifadenin karşılaştırılması için kullanılır. İki koşulunda doğru veya yanlış olması durumunda –1 sonucunu üretir.

Kod:
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = (sayi1=3) EQV (sayi2=8) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayi1=4) EQV (sayi2=1) ‘Sonuc = 0

 

Karar Yapıları
Programlama dillerinde bilgileri işlemek için kullanılan en yararlı araçlardan biride koşullu bir ifadedir. Koşullu ifade bir özellik, değişken veya veride bulunan değere göre işlem yapmamızı sağlar. Visual Basic’de koşullu ifadeler kullanırken faydalanacağımız en önemli araçlar If …Then ve Select Case karar yapılarıdır.

 


If…Then Karar Yapısı
Bir If…Then karar yapısı programdaki bir koşulu denetlememizi ve çıkan sonuca göre hareket etmemizi sağlar. En basit biçimiyle “If Koşul Then Bildiri” gibi kullanılabilir.

Örnek
Kod:
Dim Sinav1 As Byte
Dim Sinav2 As Byte
Dim Ortalama As Byte
Sinav1 = 80
Sinav1 = 60
Ortalama = ( Sinav1 + Sinav2 ) / 2 ‘Ortalama 70
If Ortalama >= 50 Then
Label1.Caption = “Kazandınız!..”
Else
Label1.Caption = “Kaybettiniz!..”
End If
Yukarıdaki ifadede Ortalama 50 ve üzerinde ise Label1.Caption = “Kazandınız!..” işelemi gerçekleşecek, aksi takdirde Label1.Caption = “Kaybettiniz!..” işlemi gerçekleşecektir.
If…Then karar yapısında birden fazla koşulu kontrol ederken Else If sözdizimini kullanırız.
Örnek
Kod:
Dim Sinav1 As Byte
Dim Sinav2 As Byte
Dim Ortalama As Byte
Ortalama = ( Sinav1 + Sinav2 ) / 2
If Ortalama >= 85 Then
Label1.Caption = “Takdir Aldınız!..”
Else If Ortalama >= 75
Label1.Caption = “Teşekkür Aldınız!..”
Else If Ortalama >= 50
Label1.Caption = “Sınıfınızı Geçtiniz!..”
Else
Label1.Caption = “Sınıfta Kaldınız!..”
End If

 

  

 

GridView üzerinde çoklu seçim yapıldığında toplam hücre sayısını bir TextBox içine nasıl aktarabilirim?

Private Sub DataGridView2_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles DataGridView2.Click
Dim saydir As Integer = DataGridView2.SelectedCells.Count
TextBox24.Text = saydir ‘Mouse ile kullanıcının kaç tane hücre seçtiğini TextBox’a aktarabilirsiniz.
End Sub

GridView üzerinde bir hücreye tıkladığımda tıklanan hücrenin zemin rengi ve yazı rengini nasıl değiştirebilirim?

Private Sub DataGridView2_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles DataGridView2.Click
‘hücrenin zemin rengini kırmızı yap DataGridView2.RowsDefaultCellStyle.SelectionBackCo lor = Color.Red
‘hücrenin yazı rengini beyaz yap
DataGridView2.RowsDefaultCellStyle.SelectionForeCo lor = Color.White
End Sub

GridView üzerinde hücrelere mouse ile tıkladığımda ilgili hücre içindeki bilginin bir TextBox içine aktarılmasını nasıl sağlayabilirim?Private Sub DataGridView2_RowEnter(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView2.RowEnter Dim noAl As Integer = e.RowIndex
Dim noAl2 As Integer = e.ColumnIndex
Dim noAta = DataGridView2.Item(noAl2, noAl).Value
‘eğer sadece bir sütundaki değeri almak isteseydik index değerine göre doğrudan yazdırabilirdik. ‘örn: Dim noAta = DataGridView2.Item(0, noAl).Value ‘0 buradaki 1.sütün yani column oluyor…
TextBox23.Text = noAta
End Sub

Bir Textbox içindeki karakterleri nasıl saydırabilirim?

Private Sub Button33_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button33.Click
Dim harfSay = TextBox21.Text
‘Karakterleri saydırarak Mesaj penceresinde göster. ‘boşuklar dahil hesaplar. MsgBox(“Text alanındaki karakter sayısı: ” & harfSay.Length)
End Sub

Bir TextBox alanındaki içeriğin içindeki istenilen karakterin toplam sayısını nasıl bulabilirim?

Private Sub Button34_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button34.Click
Dim karakterAlani As String = TextBox21.Text
Dim karakterSay = (From karakter In karakterAlani.ToCharArray Where karakter = “a” Select karakter).Count
‘Text alanındaki “a” harflerini say ve mesaj olarak göster. ‘Dilerseniz bunu bir değişkene atayarak kullanıcının istediği harfi aratmasınıda sağlatabilirsiniz.
MsgBox(“Text alanındaki ‘a’ sayısı toplam: ” & karakterSay)
End Subİki TextBox içeriğinin eşit olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Private Sub Button36_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button36.Click
Dim yazi1 As String = TextBox25.Text
Dim yazi2 As String = TextBox26.Text
‘farklı yöntemlerle bu işlem yaptırılabilir. ‘yöntem 1
If String.Equals(yazi1, yazi2) Then
MsgBox(“iki alan kontrol edildi ve içerik eşleşti.”)

End If
‘yöntem 2 If yazi1 = yazi2 Then MsgBox(“iki alan kontrol edildi ve içerik eşleşti.”)

End If

End Sub

Bir kelimenin TextBox içinde geçip geçmediğini nasıl öğrenebilirim?

Private Sub Button37_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button37.Click
Dim kelimeKontrol As String = TextBox21.Text
Dim kelimeBul As String = TextBox27.Text
If kelimeKontrol.Contains(kelimeBul) Then
MsgBox(“Aradığınız kelime mevcuttur.”)
Else MsgBox(“Aradığınız kelime içermemektedir”)
End If
End Sub

Text alanındaki yazıda yer alan 5.kelimeyi nasıl göstertebilirim?

Private Sub Button38_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button38.Click
Dim kelime As String = TextBox21.Text
Dim karakter As Char = kelime.Chars(5)
‘ Text alanındaki 5.harfi mesaj olarak göster.
MsgBox(“Text içindeki 5.harf: ” & karakter)
End SubBir String içindeki kelimeyi nasıl bulabilirim?

Private Sub Button39_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button39.Click
Dim yazi As String = “klakson123”
‘burda dikkat etmeniz gereken husus Substring olarak tanımlanan yerde _ ‘ 7= 7.karakteri, 9= 7.karakterden sonraki 9 karakteri ifade eder.
Dim goster = yazi.Substring(7, 9)
MsgBox(“istenilen yazı: ” & goster)
‘not: bunu bir değişkene tanımlayarak textBox içindeki kontrolüde sorgulatabilirsiniz.
End Sub

Bir kelime içindeki, yada TextBox içindeki değerleri nasıl parça parça gösterebilirim?

Private Sub Button40_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button40.Click
Dim kelime As String = “klakson123″
Dim toplamKelime As Integer
Dim kelimeDizisi() As String
‘hangi karaktere kadar parçalama işlemi yapacağını tanımlıyoruz. ‘text içinde eğer – , *, …, . gibi ayırmada tercihen yaptırılabilir.
kelimeDizisi = kelime.Split(” “)
‘ 0 dan toplam kelime kadar tara
For toplamKelime = 0 To kelime.Length – 1
MsgBox(kelimeDizisi(toplamKelime)) Next
End Sub

Bir String ifadenin, TextBox içeriğinin hangi cümle ile bittiğini nasıl kontrol edebilirim?

Private Sub Button41_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button41.Click
Dim kelime As String = “klakson123”
‘Cümle sonunu kontrol et
If kelime.EndsWith(“MERKEZİ”) = True Then
MsgBox(“Cümle istediğiniz kelime ile bitmektedir”)
Else MsgBox(“Cümle sonu istek dışındadır…”)
End If
‘örneği dışarıdan kullanıcının gireceği bir şekilde değiştirsek
‘Dim kelimeAl As String = TextBox27.Text
‘Dim kelime As String = “klakson123”
‘If kelime.EndsWith(kelimeAl) = True Then
‘ MsgBox(“Cümle istediğiniz kelime ile bitmektedir”) ‘Else
‘ MsgBox(“Cümle sonu istek dışındadır…”)
‘End If
‘End Subİki TextBox içeriğini nasıl birleştirebilirim, yada iki string ifadeyi bir araya nasıl getirebilirim? Örneğin Ad ve Soyad alanları gibi..?

Private Sub Button42_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button42.Click
‘bu tarz string birleştirmelerini çok farklı tekniklerle de gösterebilirsiniz.
‘örnek olarak birkaç teknik göstermek isterim.
Dim kelime1 As String = “klakson”
Dim kelime2 As String = “123”
‘teknik 1
MsgBox(String.Concat(kelime1, kelime2))
‘teknik 2 MsgBox(kelime1 + kelime2) ‘teknik 3 MsgBox(kelime1 & kelime2)
‘concat methodu string işlemlerde en çok kullandığımız tekniktir.
‘Ad ve Soyad uygulamasını aynı yönerge ile gerçekleştirebilirsiniz..
End Sub

Vb.Net ile Bilgisayarımın adını nasıl öğrenebilirim?

Private Sub Button9_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
Dim m = My.Computer.Name
MsgBox(“Bilgisayar Adı: ” & m)
End Sub

 Vb.Net ile İşletim Sistemini nasıl öğrenebilirim?

Private Sub Button10_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
Dim c = My.Computer.Info.OSFullName
MsgBox(c)
End Sub

Vb.Net ile Bilgisayarda belirttiğim dizinde istediğim dosya varmı/yokmu nasıl öğrenebilirim? Var ise taşınmasını nasıl sağlayabilirim?

Private Sub Button3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim dosyaVarmi1 = My.Computer.FileSystem.FileExists(“C:\testaktrarim \1\evrak1.txt”)
If dosyaVarmi1 = True Then
MsgBox(“Dosya Bulundu.”)
If MessageBox.Show(“Taşınsınmı?…”, “Onay”, MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button2) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then My.Computer.FileSystem.CopyFile(“C:\testaktrarim\1 \evrak1.txt”, “C:\testaktrarim\2\evrak1.txt”, True) MsgBox(“Taşıma işlemi başarılı”) End If Else MsgBox(“Dosya Bulunamadı.”)
End If
End Sub

Bilgisayarın CAPS LOCK tuşu açıkmı kapalımı nasıl programatik olarak tespit edebilirim?

Private Sub Button6_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
Dim x = My.Computer.Keyboard.CapsLock
If x = True Then MsgBox(“açık”)
Else MsgBox(“kapalı”)
End If
End Sub 

Vb.Net ile belirttiğim dizinde dosya var ise nasıl programatik olarak sildirebilirim?

Private Sub Button5_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
Try

My.Computer.FileSystem.DeleteFile(“C:\klakson_test aktrarim\2\evrak1.txt”, FileIO.UIOption.OnlyErrorDialogs, FileIO.RecycleOption.DeletePermanently, FileIO.UICancelOption.ThrowException)
MsgBox(“dosya silindi”)
Catch ex As Exception

MsgBox(“dosya bulunmadı”)
End Try
End Sub

Vb.Net ile İnternet varmı yokmu nasıl kontrol ettirebilirim?

Private Sub Button7_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
Try ‘Google IP numaralarına ping at Dim internet = My.Computer.Network.Ping(“208.67.222.222”)
If internet = True Then MsgBox(“internet var”)
Else MsgBox(“internet yok”)
End If
Catch ex As Exception MsgBox(“internet yok” & Chr(13) & “…”)
End Try
End Sub

Form üzerindeki CheckBox ların seçilip seçilmediğini vb.net ile nasıl öğrenebiliriz?

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
‘CheckBox kontrollerinin seçilip seçilmediği çok tekniklerle yapılabilir.
‘Burada basit bir örnek ile açıklamak gerekirse,
Dim kontrol As String = “”
If CheckBox1.Checked = True Then
kontrol = “seçildi”
End If
‘If kontrol.Length > 0 Then
‘MsgBox(“CheckBox seçilmiş”)
‘Else MsgBox(“CheckBox seçilmemiş”)
‘End If
End Sub


Mouse ile buton üzerine gidince resim nasıl değiştirebilirim? Ayrıca buton üzerinden ayrılındığında başka bir resim nasıl göstertebilirim?

Private Sub Button44_MouseHover(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button44.MouseHover
‘mouse ile butonun üzerine gelince;
Button44.Image = Image.FromFile(“C:\Users\asg\Pictures\Google Talk\Monkey 2.bmp”) Button44.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
Button44.TextAlign = ContentAlignment.BottomCenter
End Sub
Private Sub Button44_MouseLeave(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button44.MouseLeave
‘mouse buton üzerinden ayrılınca;
Button44.Image = Image.FromFile(“C:\Users\asg\Pictures\Google Talk\Monkey 1.bmp”) Button44.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
Button44.TextAlign = ContentAlignment.BottomCenter
End Sub

Vb.net ile kullanıcıya formun background rengini nasıl değiştirmesini sağlatabilirim?

Private Sub Button3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim frmZeminRengi As New ColorDialog frmZeminRengi.ShowDialog()
‘zemin rengini seçilene göre ata
Me.BackColor = frmZeminRengi.Color
End Sub


Vb.Net ile kullanıcının seçtiği dosya yolunu nasıl öğrenebilirim?

Private Sub Button4_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
‘seçilecek dosya için gözat
Dim dosyaGozat As New OpenFileDialog
dosyaGozat.ShowDialog()
If dosyaGozat.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
‘seçilen dosya yolunu string olarak ata
Dim dosyaYolu As String = dosyaGozat.FileName
MsgBox(“Seçilen dosya yolu: ” & dosyaYolu)
End If
End Sub

TextBox içinde kullanıcı ENTER tuşuna bastığında Buton’a focuslanmasını nasıl sağlatabilirim?

Private Sub TextBox1_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
‘Windows Forms uygulamalarında sıklıkla kullanacağınız Enter kontrolü.
‘Eğer form üzerinde kullanıcı Entera basarsa, yada buton üzerindeylen kullanıcı Entera basarsa.. gibi yordamları kontrol edebilirsiniz.
‘Bunu farklı tekniklerle yapmak mümkündür.
‘Burada bir örnek vererek açıklamak isterim.
‘Dikkat: KeyDown olay yordamındayız..
If e.KeyCode = Keys.Enter Then
MsgBox(“ENTER tuşuna bastınız..”)
End If
‘Burada programatik olarak kullanıcının ENTER’a bastığında bir butona focuslanmasını sağlatabilirdik. ‘Örnek;
If e.KeyCode = Keys.Enter Then
‘Seçilen nesneyi Button1’e al.
Button1.Focus()
End If
End SubProgram yazarken oluşabilecek hatalardan dolayı programımın kırılmasını istemiyorum. Bu nedenle hata oluşursa kullanıcıyı bilgilendirebileceğim yada bunu yakalayabileceğim bir teknik varmıdır?

Private Sub Form2_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
‘Hata yakalama kontrölü olarak tüm programcıların başvurduğu bir tekniktir.
Try
‘yapılması istenilen kodlamalar
Catch ex As Exception
‘oluşan hataları yakalama ve kullanıcının bilgilendirilmesini sağlama.
End Try
End Sub

Vb.Net ile Rasgele sayı nasıl tutturabilirim?

Private Sub Button5_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
Dim rasgeleSayi As New Random
‘ 1 ile 100 arasında rasgele bir sayı tut
Dim sayi As Integer = rasgeleSayi.Next(1, 100)
MsgBox(“Tutulan Sayı: ” & sayi)
End Sub

Vb.Net ile bir şartı nasıl kontrol edebilirim.?

Private Sub Button6_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
‘if kullanımına bir örnek vermek gerekirse..
Dim sayiAl = InputBox(“Bir Sayı giriniz”, “Sayı Girişi”, “1-10 arasında sayı giriniz…”)
‘eğer sayı 5 ise kullanıcıyı tebrik et
If sayiAl = 5 Then MsgBox(“Girdiğiniz sayı 5, Tebrik Ederiz.”)
End If
End Sub
Private Sub Button7_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
‘Başka bir if ve ElseIf kontrölü..
Dim yasiniz As Integer = InputBox(“Yaş aralığınızı giriniz. [1-100 arası]”, “Yaş Hesapla”) If yasiniz >= 1 And yasiniz <= 18 Then
MsgBox(“Genç”)
ElseIf yasiniz >= 19 And yasiniz <= 60 Then
MsgBox(“Yetişkin”)
ElseIf yasiniz >= 61 And yasiniz <= 100 Then
MsgBox(“Yaşlı”)
Else
MsgBox(“Yaş gurubu dışında bir değer girildi.”)
End If
End Sub

Vb.Net ile Select Case kullanımına bir örnek verebilirmisiniz? Örnek olarak kullanıcının yaptığı girişleri kontrol ederek form üzerinde 2.forma geçiş ve formu kapatma işlemini nasıl yaptırabilirim?

Private Sub Button8_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
‘Select Case şartlı ifade kullanımı
‘if kullanımına benzerlik göstermektedir.
‘modüler olması ve kullanım kolaylığı açısından programcıların tercihen kullandığı bir tekniktir.
‘örnek olarak;
Dim yazi As String = TextBox1.Text
‘sorgunun şart sağlandığı sürece devam etmesi sağlanıyor
Select Case yazi
Case “klakson”
MsgBox(“Giriş işleminiz başarılı. Form 2 ye yönlendiriliyorsunuz..”)
Form2.Show()
Case “ÇIKIŞ”
MsgBox(“Form Kapatılacaktır…”)
Me.Close()
Case Else
‘case ile belirtilen ifadeler haricindeki tüm girişler kontrol edilerek, buraya odaklanması sağlanıyor.
MsgBox(“Komut tanımlanamadı”)
End Select
End Sub


Bir text alanında yazılı web sitesine ait web sitesi adresinin IP numarasını nasıl öğrenebilirim?

Private Sub Button11_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
‘Imports System.Net eklenmiştir
Dim ipAlani As String = TextBox2.Text
Dim ipAdresi As IPHostEntry = Dns.GetHostByName(ipAlani)
Dim goster As IPAddress() = ipAdresi.AddressList
TextBox3.Text = goster(0).ToString
End Sub

Vb.Net içinde Form içinde Form gösterimi nasıl yapılır? Gelişmiş programlarda gördüğümüz Ana Forma bağlı alt formları nasıl tanımlayarak oluşturabiliriz?

Private Sub Button45_Click_1(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button45.Click
‘form2 üzerinden yeniForm oluştur
Dim yeniForm As New Form2
‘Mdi formu, ana formumuza bağla.
yeniForm.MdiParent = Me
‘bağlanan formu göster
yeniForm.Show()
End Sub

Bir yazı içinde yer alan kelimeleri nasıl parçalayabilirim. Örneğin her boşlukta ayırarak bunları bir mesaj olarak bana göstersin. Bunu nasıl yapabilirim?

Public Class Form1
‘ string değerlerini “SPLIT” kullanarak parçala
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim deger As String = “by joe hackal ”
‘ string degerini boşluk boşluk parçala
Dim ayrac() As String = deger.Split(” “)
‘ döngüye string degerini al ve parca parca göster

MsgBox(ayrac)

End Sub

 

  

Yorumlar 4

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla